Územní studie – Veřejné prostranství obce Návojná

Základní údaje

Název: Veřejná prostranství obce 
Lokalita: Návojná, Česká Republika
Funkce: Veřejná prostranství
Typ: Územní studie
Status: projekt

Termíny

Projekt: 05/2017 - 09/2017 

Statistika

Rozloha řešeného území: 1, 962 ha

Veřejné prostranství obce Návojná

Urbanistická koncepce řešeného území je navržena s ohledem a v návaznosti na stávající zástavbu, s cílem vytvoření vhodných podmínek pro využití veřejných prostor. Hlavní myšlenkou je navázat řešením veřejných prostor na přirozený ráz krajiny a respektovat stávající způsob zástavby v této části obce, zajistit dobrou dopravní obslužnost, včetně pěší průchodnosti řešeného území a vzhledem ke geomorfologii terénu řešeného území zachovat volné průhledy do okolní krajiny.

Veřejné prostranství obce Návojná

Návrh revitalizace veřejných prostranství v centrální části obce vychází z požadavků zadavatele, z daností a z možností v dané lokalitě. Obec Návojná má vyváženou skladbu obyvatelstva, návrh je tedy přizpůsoben potřebám všech věkových kategorií.

Veřejné prostranství obce Návojná

Hlavní myšlenkou konceptu je revitalizace veřejných prostor, jejich uspořádání a zatraktivnění tak, aby přitahovali veřejnost k aktivnímu pobytu, čím se může oživit veřejný život v obci. Zároveň je cílem vytvoření kultivovaného prostředí, adekvátně funkčně rozčleněného a  vybaveného mobiliářem, splňujícím současné požadavky a veškeré nároky uživatelů. Obec revitalizací centrální části poskytne adekvátní prostor pro konání kulturních i společenských akcí.

Veřejné prostranství obce Návojná

Při tvorbě konceptu byl brán ohled jak na obyvatelé obce tak na návštěvníky z širšího okolí či turisty. Návrh se týká centrální části obce, kde se nachází různé typy veřejných prostor.

Pro orientaci jsme rozdělili jednotlivé prostory podle funkce a každý z nich jsme pojmenovali charakteristickým názvem: „Doprava“ se týká silnice III. třídy, probíhající středovou částí obce, místní komunikace v centrální části, stezek pro pohyb cyklistů a chodců a ploch dopravy v klidu.  „Centrální komunikační uzel“ - je prostor křižovatky hlavní silnice a místní komunikace, kde se nachází zastávka autobusové dopravy a kaplička. Vymezen je hasičskou zbrojnicí, vodním tokem, mostem a komunikací. „Promenáda“ je oblast podél vodního toku, která se nachází mezi mostem a lávkou pro pěší. „Náměstí“ je prostor před obchodem, ohraničený vodním tokem a místní komunikací. „Park“ je volná plocha lichoběžníkového tvaru, nacházející se před domem sociálních služeb. Hranici ze všech stran představuje komunikace a oplocení.

Veřejné prostranství obce Návojná

NÁMĚSTÍ:    V současné době je prostor náměstí využíván hlavně jako komunikační pěší tah, na kterém se nachází částečně upravená výsadba zeleně, dětské hřiště a posezení na zahrádce před pohostinstvím. Návrhem nového rozčlenění náměstí na jednotlivé zóny bychom chtěli dosáhnout zvýšení kvality veřejného prostoru, který by mohl být využíván k potkávání lidí, posezení, jarmarkům, kulturním a společenským akcím. Pro tyto účely je ústřední část převážně dlážděná. Náměstí bude mít ve východní části multifunkční stěnu, která bude zasazená do terénu, tedy bude z terénu pomyslně vycházet. Na jedné straně stěny bude zatravněná volná plocha v návaznosti na vodní tok, kde bude upravený zvlněný terén, vhodný pro rekreaci, posezení a hry dětí. Ze strany náměstí bude stěna opatřena různými herními prvky jako například žebřík, tyč na šplhání anebo horolezecké úchytky, takže tam vznikne prostor pro zábavu dětí. Terén v této části bude opatřen speciálním dopadovým povrchem, vyhovujícím bezpečnostním normám pro dětská hřiště. Na užší, jižní straně stěny se bude nacházet informační panel týkající se života v obci a aktuálního dění.  Stěna bude poskytovat zastínění a závětří.

PARK:    Na základě zadání jsme navrhli v daném prostoru maximální počet parkovacích míst, které budou využívány jak pro potřeby domu sociálních služeb, tak pro potřeby návštěvníků v centru obce. Zbylé plochy jsme využili jako rekreační oddychovou zónu s posezením a sportovními prvky pro dospělé. Díky osazení do zeleně, z jedné strany vyššími záhony a z druhé strany stromy jsme tuto část pojmenovali „park“. Tento prostor je koncipován jako součást centrálního prostoru obce s klidnější atmosférou, jako protiváha vůči živějšímu náměstí.

PROMENÁDA:    Je v první řadě hlavním pěším tahem mezi řešeným centrem obce a dalšími částmi obce, kde se nachází například sportovní areál a obecní úřad. Kromě komunikačního tahu je tato část ideální pro rekreaci a oddech. Navrhovaná promenáda je vybavena odpočívadly se zelení, městským mobiliářem s možností posezení s výhledem.

Veřejné prostranství obce Návojná

Důležitým cílem urbanistického řešení je plynulé komunikační propojení centrální části s ostatními částmi obce.  Zároveň vytvoření zklidněné centrální části obce, která bude bezpečná pro pěší pohyb a pohyb cyklistů. Je proto navržena v souběhu s páteřní komunikací stezka pro pohyb pěších, navazující jednak na polní cesty vedoucí do extravilánu obce a okolní krajiny, a dále pěší propojení pokračuje promenádou, umožňující rychlý přístup do správního a sportovního centra obce.